Drobečková navigace

Úvod > Rezervace > Storno podmínky staré

Storno podmínky pro Penzion Sykovec

Úvod:

 1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (provozovatel penzionu).
 2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
 3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
 4. Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, splatnou do 7 dnů od vystavení faktury. Záloha činí 50% z částky za ubytování objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak. V případě neuhrazení zálohové faktury v řádném termínu splatnosti bude po tomto termínu bráno jako nepotvrzená rezervace. Dále pokud nedohodnou-li se výslovně jinak ubytovatel a objednatel bude nejpozději do 7 dnů před příjezdem vystavena faktura na doplatek rezervace se splatností do 3dnů.
 5. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta/objednatele:

 1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před ohlášeným příjezdem.
 2. Při zrušení rezervace 30 -7 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
 3. Při zrušení rezervace 7 - 3 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 75% z celkové ceny pobytu.
 4. Při zrušení rezervace 2 - 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.

 

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu. Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty i pro skupinové rezervace. V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

Storno podmínky ze strany ubytovatele:

 1. Ubytovatel je oprávněn kdykoliv uplatnit vůči objednateli storno. Dojde-li ke stornu ze strany ubytovatele v době delší než 5 dnů před dohodnutým začátkem pobytu, nemá druhá strana právo na náhradu vzniklé škody či případných dodatečně vzniklých nákladů v souvislosti s náhradním ubytováním těchto osob.
 2. Za okolnost vylučující odpovědnost ubytovatele za vznik škody objednateli se považuje i skutečnost, že ze strany ubytovatele dojde vůči objednateli ke stornu v době delší než 6 dnů (včetně) před dohodnutým začátkem pobytu.
 3. Nebude-li možno ze zákonných důvodů nebo z důvodů výslovně dohodnutých mezi ubytovatelem a objednatelem postupovat dle bodu 1., pak platí, že ubytovatel odpovídá za případnou škodu maximálně do částky 2.000,- Kč nebo do částky ve výši 1/20 skutečně vzniklé škody - použije se při tom ta částka, která je pro oprávněnou stranu vyšší. Ušlý zisk se nehradí v žádném případě.

Závěrečná ustanovení:

 1. Tyto podmínky jsou v souladu s § 273 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a jsou platné a účinné ode dne 1. ledna 2019.
 2. Právní vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek, odchylnými ujednáními obsaženými ve smlouvě mezi ubytovatelem a objednatelem a ustanoveními obchodního zákoníku.
 3. Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis, nebo rezervační systém www.sykovec.cz).
 4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail, dopis).
 5. Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.